25
Jan
2016
Posted by: In: Izobraževanje0comments

Osnovna šola Oskarja Kovačiča s svojo izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju KS Škofije. Kraj leži 1 km od državne meje z Italijo, od Kopra so oddaljeni 10 km, od Trsta pa 14 km. V okviru šole deluje tudi vrtec z 8 oddelki, ki omogoča in razvija ustvarjalnost otrok na vseh področjih ter krepi vezi med vrtcem, družino in okoljem z zanimivim, strokovno izpeljanim programom. Posebnost vrtca je dobra povezanost in prepletanje dejavnosti s šolo (obogatitvene dejavnosti, nastopi učencev v vrtcu ob različnih priložnostih – kulturni programi, naravoslovne dejavnosti, športne dejavnosti). Že tradicionalno je letovanje, nočitev otrok v vrtcu, pravljični in ustvarjalni popoldnevi s starši in otroki …

Učiteljski zbor OŠ Oskarja Kovačiča sestavljajo vsi strokovni oz. pedagoški delavci šole. Obravnavajo in odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu, predlagajo nadstandardne programe, odločajo o vzgojnih ukrepih, opravljajo druge naloge v skladu z zakonodajo. Pestrost šolskega pouka omogoča, da osnovnošolci poleg teoretičnega znanja pridobijo tudi veliko praktičnih znanj za življenje. To pa je tudi vodilo šole, saj si prizadevajo, da so učenci, razgledane osebnosti, pripravljene na vse izzive v življenju. Učencem omogočajo vključevanje v različne obšolske dejavnosti, tekmovanja, sodelovanja v mednarodnih projektih (Erasmus+ …), raziskovalnih nalogah itd.

Posebnost šole in vrtca je tudi zelo dobra vpetost v kraj, saj se povezujejo z društvi in z njimi sodelujejo ob različnih priložnostih ter jih v svoje delo tudi vključujejo.

Kot poudarjajo sami, bi zaključili z mislijo, da je učenje sposobnost, ki nam omogoča, da z izbranimi strategijami in tehnikami učenja dosegamo načrtovane rezultate. Dobre rezultate učenja lahko pričakujemo le, če imamo do učenja pozitiven odnos, če si zastavimo

Leave a Reply